^

 

ФОРМАТ НА СЪСТЕЗАНИЕТО

Състезанието „Стъпала на знанието. Български език и литература“ за ученици 5 – 12 клас се провежда в три кръга.

Времетраене - един и половина астрономически часа.

Първи кръг

 • за 5 – 8 клас тест от 20 въпроса върху учебно съдържание от предходната учебна година;
 • за 9 – 12 клас тест от 25 въпроса върху учебно съдържание от предходната учебна година.

Втори кръг  - писане на текст, ограничен в 2 (две) страници голям формат:

 • за 5 клас – съчинение описание;
 • за 6 клас – съчинение разсъждение върху житейски проблем;
 • за 7 клас – подробен преразказ на непознат текст (всеки участник получава текст, прочита го самостоятелно и го връща на квестора);
 • за 8 клас – есе по морален проблем, интерпретиран в изучен текст;
 • за 9 клас – есе с хуманитарна проблематика;
 • за 10 клас – есе с хуманитарна проблематика;
 • за 11 клас – есе по поставен проблем;
 • за 12 клас – есе по поставен проблем.

Финален кръг - тест върху учебно съдържание от настоящата учебна година.

 • за 5 - 8 клас тест от 20 въпроса върху учебно съдържание от настоящата учебна година;
 • за 9 – 12 клас тест от 25 въпроса върху учебно съдържание от настоящата учебна година.
ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ

Училищата, желаещи да участват, подават заявки в определените в ГРАФИК срокове. Заявките се подават на имейла на съответния представител за областта (виж КОНТАКТИ), а за област София град и София област - на имейла на Сдружението.

Заявки се подават и за трите кръга.

Състезанието се провежда в училищата, които са номинирали ученици.

Тестовете и темите за текстовете се разработват от Национална комисия и след засекретяване се изпращат до участващите училища.

Материалите за писмените работи на учениците се отварят в деня на провеждане на състезанието от училищна комисия за организиране на състезанието, определена от директора на училището и се съставя протокол, подписан от председателя й.

Директорът на училището определя като квестори учители, които не преподават български език и литература.

Писмените работи на учениците се изпращат на съответния областен представител, а ако няма такъв – на адреса на Сдружението.

Само участниците във Финален кръг получават грамоти, а тези с 46 до 50 т. включително – и медали. Имената на показалите максимален резултат се обявяват и на сайта на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Факултет „Славянски филологии“.

Такса за участие:

 • 10 лв. за Първи и 10 лв. за Втори кръг.

За Финален кръг – безплатен за участниците, имащи сбор от двата кръга от 90 до 100 точки..

 • 8 лв. за участниците, имащи сбор от двата кръга по-малко от 90 точки.

Във Финален кръг могат да участват само участвалите в Първи и Втори кръг.

Един лев от всяка такса остава в полза на училището.

ОЦЕНЯВАНЕ И ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

Оценяването на индивидуалните постижения на учениците се извършва от Национална комисия за проверка и оценка, която съставя протокол с резултатите.

Оценяването се извършва с точки. Максималният им брой е 50.

Резултатите се обявяват на сайта на Сдружение „10 книги“, Програма „Стъпала на знанието“.

Родителите могат да се запознаят с тестовете, решавани от децата им, чрез комисията за проверка и оценка при поискване.

Copyrigcht © 2015 Сдружение "Десет книги"