^

 

ВРЕМЕТРАЕНЕ И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ
 1. Продължителността е един час и половина.
 2. Провежда се в училището, от което са участниците в състезанието.
 3. Провежда се в определен от директора час извън утвърденото седмично разписание на учебните занятия, без да се нарушава редовният учебен процес.
ФОРМАТ НА СЪСТЕЗАНИЕТО
 1. Състезанието „Стъпала на знанието. Български език и литература“ за ученици 5 – 12 клас се провежда в тестова форма или чрез писане на текст..
 2. За всеки клас се изготвят отделни тестове.
 3. Тестовете съдържат както следва:
 • за 5 – 7 клас – 20 задачи върху изучено учебно съдържание;
 • за 8 – 12 клас – 25 задачи върху изучено учебно съдържание;
 1. Текстове по класове:
 • за 5 клас – съчинение описание;
 • за 6 клас – съчинение разсъждение върху житейски проблем;
 • за 7 клас – подробен преразказ на непознат текст;
 • за 8 клас – есе по морален проблем, интерпретиран в изучен текст;
 • за 9 клас – есе с хуманитарна проблематика;
 • за 10 клас – есе с хуманитарна проблематика;
 • за 11 клас – есе по поставен проблем;
 • за 12 клас – есе по поставен проблем.
ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ
 1. Състезанието „Стъпала на знанието. Български език и литература“ за ученици 5 – 12 клас се организира по Програма „Стъпала на знанието“ на Сдружение „10 книги“.
 2. Състезанието се предхожда от два кръга:
 • Първи предварителен кръг - тест върху учебното съдържание от предходната учебна година;
 • Втори предварителен кръг - писане на текст, ограничен в 2 /две/ страници голям формат.
 1. Таксата участие за всеки от двата предварителни кръга е 8 /осем/ лв. с ДДС, като 1 /един/ лв. остава в полза на училището.
 2. Финалното състезание е без такса участие.
 3. Във финалното състезание "Стъпала на знанието. Български език и литература" участват всички, които са показали максимален резултат (46-50 т.) в двата предварителни кръга.
 4. Провежда се в училищата, които са номинирали ученици.
 5. Тестовете и темите за текстовете се разработват от Национална комисия и след засекретяване се изпращат до участващите училища.
 6. Материалите за писмените работи на учениците се отварят в деня на провеждане на състезанието от училищна комисия за организиране на състезанието, определена от директора на училището и се съставя протокол, подписан от председателя й.
 7. Директорът на училището определя като квестори учители, които не преподават български език и литература.
 8. Всички участници в състезанието получават грамота за участие, а показалите резултат от 50 т. - грамота за победител. Имената на показалите максимален резултат се обявяват и на сайта на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Факултет „Славянски филологии“.
 9. Награждаването на участниците се извършва от Програма „Стъпала на знанието“.
ОЦЕНЯВАНЕ И ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ
 1. Оценяването на индивидуалните постижения на учениците се извършва от Национална комисия за проверка и оценка, която съставя протокол с резултатите.
 2. Оценяването се извършва с точки. Максималният им брой е 50.
 3. Максималният резултат е не по-малко от 46 точки:
 4. Резултатите се обявяват тук, на сайта на Програма „Стъпала на знанието“ до 1 /един/ месец след провеждане на състезанието.
 5. Родителите се запознават с тестовете, решавани от децата им, чрез комисията за проверка и оценка при поискване.

 

Copyrigcht © 2015 Сдружение "Десет книги"